Nov. 2, 2011; Hockey vs. Western Michigan..Photo by Matt Cashore/University of Notre Dame

11.2.12 Hockey 8.JPG

1 of 1

Nov. 2, 2011; Hockey vs. Western Michigan..Photo by Matt Cashore/University of Notre Dame

Copyright University of Notre Dame

Copy link below when linking to original image:

https://photos.nd.edu/image/I0000xsKyMUaQylA

Keywords:

hockey
athletics
2012